Algemene verkoopsvoorwaarden

U bent hier

1. Onze facturen zijn betaalbaar aan het adres van Accotemp netto contant, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling. Onze wissels of kwitanties brengen noch schuldvordering, noch afwijking mede aan deze clausule.

2. Onze producten zijn te betalen bij bestelling, levering of op termijn, zoals overeengekomen bij de bestelling. In geval van betaaltermijn, iedere op vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 11% opleveren, en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 EUR.

3. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de verkoopovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen het uitsluitend eigendom van Accotemp en kunnen deze in geval van niet-tijdige betaling door de verkoper worden teruggevorderd.

4. Geen enkele annulatie door de klant wordt aanvaard wanneer de bestelling reeds in uitvoering is en wanneer zij nog niet in uitvoering is, blijft het gestorte of contant betaalde voorschot met volle recht en definitief verworven. Ingeval er geen voorschot werd betaald, is de klant gehouden een schadevergoeding te betalen gelijk aan 25% van de waarde der bestelde werken of leveringen.

5. De leveringstermijnen en de termijnen van uitvoering der werken zijn slechts ten titel van inlichting gegeven. Vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van het contract.

6. Elke klacht / betwisting van factuur moet per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de levering geschieden en voor het gebruik van de goederen. Het verwerken van de levering betekent haar aanvaarding door de bestemmeling.

7. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het district Antwerpen bevoegd.

8. Een koper kan zich niet beroepen op een geschil met ons om het niet-uitvoeren van zijn betaling te rechtvaardigen.

9. We verwerpen uitdrukkelijk de algemene verkoopsvoorwaarden die zich op brieven of om het even welk ander document, van onze klanten afkomstig, bevinden. Alleen onze verkoopsvoorwaarden zijn geldig. Iedere koper erkent kennis te hebben genomen van onze algemene verkoopsvoorwaarden en ze te aanvaarden.

10. De goederen reizen op risico van de koper, en dienen bij defect onder de garantieperiode aangeboden te worden in originele verpakking aan het adres van Accotemp

11. Bij het terugbrengen van een aangekocht goed binnen de 7 dagen na aankoop kan een re-stocking fee aangerekend worden, gaande van 3% tot 7% van de aankoopprijs, afhankelijk van het type product.

12. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies van enige vorm van gegevens, financiële of materiële schade, door het gebruik, de plaatsing, de herstelling, of installatie van door ons verkochte goederen.

13. Recupel en andere recyclagebijdragen zijn niet inbegrepen in onze prijzen en worden op uw factuur toegevoegd waar nodig, tenzij deze niet vermeldt worden.

14. Niets uit onze publicaties en website mag overgenomen worden - zelfs gedeeltelijk - zonder voorafgaande toestemming van de auteur. Inbreuken hierop kunnen gerechterlijk vervolgt worden.

15. De vermelde prijzen op de website zijn indicatief en kunnen afwijken naargelang updates of prijswijzigingen zich voordoen .